İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti

6331 sayılı kanuna dayanılarak  29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede yayaınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işletmeler iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirilmesi zorunludur.

İşverenler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak ve yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne göndermek zorundadırlar.

Uzman İş güvenliği, firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ veya ‘iş güvenliği genel danışmanlığı’ sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı hemde belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.

İş güvenliği uzmanı hizmet sözleşmesi ile 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazete’de yer alan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te yer alan İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlerinin belirlendiği Madde’nin işyerlerinizde uygulanmasını ihtiva eder.

İş güvenliği genel danışmanlık hizmetlerimiz ise iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesinin yanı sıra işletmenizin iş güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu uygulamalar ele alınmaktadır.
İş güvenliği genel danışmanlık sözleşmesi ile iş güvenliği uzmanı personelimizin yanı sıra konusunda tecrübeli değişik mühendislik branşlarındaki personelimizce sizlere sağlanacak hizmetler aşağıda belirtilmiştir.
- İş güvenliği eğitimleri

İşveren, çalışanlarının “İş Sağlığı ve Güvenliği” konularında mesleki risklerini belirlemek ve işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.

Bu amaçla, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi, onların karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlaması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olan bilinçsizliğin neticesinde meydana gelmektedir. Gerek çalışanlar, gerekse yöneticiler için sürekli ve etkin iş güvenliği eğitimlerinin sürdürülmesi kaza olaylarının azalmasında ve daha elverişli bir çalışma ortamının sağlanmasında ciddi katkıda bulunmaktadır.

Firmamız, çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarını da göz önünde tutarak, Eğitim salonumuzda veya firma ortamında çağdaş metotlarla gerçekleştirmektedir.

Hedefimiz bu eğitimleri tüm çalışanlara ve yöneticilere vermek suretiyle yüksek bir iş güvenliği bilinci oluşturmak, böylece iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin minimize edilmesi ve ‘sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’na erişmektir.

Bunu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.

Eğitim konuları

-Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

-Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

-İşyeri temizliği ve düzeni,

 -İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

 -Meslek hastalıklarının sebepleri,

 -Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

 -Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

 -İlkyardım

 -Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

 -Elle kaldırma ve taşıma,

 -Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

 -İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

 -Ekranlı araçlarla çalışma,

 -Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

 -İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

- Güvenlik ve sağlık işaretleri,

- Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

- İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

-Tahliye ve kurtarma